Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Επίδραση γυάλινου πλακιδίου στη διάδοση ΗΜΚ

Στην άσκηση αυτή φαίνεται πως επιδρά η παρεμβολή ενός γυάλινου πλα κιδίου στην φάση και το πλάτος ενός Η.Μ. κυματος, όταν προσσπίπτει κάθετα στις δύο απέναντι έδρες του.
Ρ.Μ. Φυσικός

Ένα γυάλινο πλακίδιο πάχους d, παρεμβάλλεται κάθετα προς την διεύθυνση διαδόσεως ενός μονοχρωματικού Η.Μ. κύματος περιόδου Τ. Το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο προσπί πτον κύμα είναι Ε0 και ο δείκτης διαθλάσεως του πλακιδίου για το θεωρούμενο Η.Μ. κύμα είναι n, ενώ το πλακίδιο δεν απορροφά ενέργεια κατά την διέλευση του κύματος μέσα από αυτό.
i) Εάν ισχύει d=3C0T/n, όπου C0 η ταχύτητα διαδόσεως του κύμα τος στο κενό, να σχεδιάσετε ένα στιγμιότυπο του ηλεκτρικού πεδί ου στο προσπίπτον κύμα, στο ανακλώμενο κύμα, στο κύμα που διαδίδεται εντός του πλακιδίου και στο κύμα που εξέρχεται από το πλακίδιο, κατά μια χρονική στιγμή t, που το Η.Μ. κύμα έχει διαπε ράσει το πλακίδιο και η φάση του κύματος στα σημεία της έδρας προσπτώσεως είναι περιττό πολαπλάσιο του π.
ii) Λαμβάνοντας ως αρχή μέτρησης των αποστάσεων πάνω στην διέυθυνση διαδόσεως το σημείο Ο στο οποίο η διεύθυνση αυτή τέμνει την έδρα προσπτώσεως και ως θετική φορά την κατεύθυνση διαδόσεως του προσπίπτοντος κύματος, να γράψετε τις εξισώσεις διαδόσεως του ηλεκτρικού πεδίου για το προσπίπτον, το ανακλώ μενο, το διερχόμενο μέσα από το πλακίδιο και το εξερχόμενο από το πλακίδιο κύμα, θεωρώντας ως αρχή μέτρησης του χρόνου την στιγμή που το κύμα συναντά το πλακίδιο. Να δώσετε όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις για τα πλάτη των κυμάτων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου