Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική ταλάντωση χωρίς απόσβεση

Η εργασία αυτή εργασία παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την αντίστοιχη περίπτωση της εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης χωρίς απόσβεση και διαφοροποιείται μόνο εκείνης ως προς τις αρχικές συνθήκες, οπότε παρου σιάζονται ενδιαφέροντα φαινόμενα που έχουν κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα.

P.M. Φυσικός

Θωρούμε σύστημα αποτελούμενο από ιδανικό πηνίο συντελεστού αυτεπαγω γής L, το οποίο συνδέεται σε σειρά με αφόρτιστο ιδανικό πυκνωτή χωρητι κότητας C. Μέσω ενός διακόπτη Δ οι άκρες του συστήματος συνδέονται με τους πόλους γεννήτριας, η οποία παρέχει αρμονικά εναλλασσόμενη τάση της μορφής U=V0συνωt. Η γεννήτρια επιβάλλει στο πηνίο του κυκλώματος ρεύμα μεταβλητής έντασης, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται το ηλεκτρικό φορτίο του  πυκνωτή και η τάση στις άκρες του. Kαθώς εξελίσσεται η κυκλοφορία του ρεύματος μεταβάλλεται η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή, η δε γεννήτρια που διεγείρει το κύκλωμα συμμετέχει στην παραπάνω διαδικασία ανταλ λάσοντας ενέργεια με το σύστημα L-C. 

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας κάθε στιγμή ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του συστήματος L-C είναι ίσος με τον ρυθμό ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας της γεννήτριας με το σύστημα (ηλεκτρική ισχύς της γεννήτριας).
Η συνέχεια σε pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου